Nastavitve piškotkov
Domača stran arrow Predstavitev
Domača stran Kontakti Povezave Forum
Aktualno

Vabimo vas na:

DDV praktikum s poudarkom na spremembah od 1. 7. 2013 dalje

v ponedeljek,17. junija 2013, ob 9.00 uri

v dvorani Narodnega doma v Ptuju, Jadranska ul. 13

Predstavitev

DRUTVO KNJIGOVODIJ PTUJ, kot je bil njegov prvi naziv, je bilo ustanovljeno na skupini 25. septembra 1958. Sklic ustanovne skupine je na pobudo 59 raunovodij podjetij bivega ptujskega okraja opravil predsednik iniciativnega odbora Franek VODA, takratni raunovodja Ptujske tiskarne, Ptuj.

Najpomembneji sklepi ustanovne skupine so bili sprejem Pravil drutva in programa dela ter sklep o vpisu drutva v register pri Okrajnem ljudskem odboru Maribor. Ustanovne skupine se je poleg predstavnikov oblasti udeleil tudi takratni podpredsednik Zdruenja knjigovodij LR Slovenija Gvido MAZI.

Drutvo se je vlanilo v takratno Zdruenje knjigovodij Slovenije in aktivno sodelovalo v njegovih organih. Drutvo knjigovodij Ptuj je kasneje, podobno kot Zdruenje, spreminjalo svoje ime in se po pridruitvi podobne stanovske organizacije z Ormokega podroja leta 1963 preimenovalo v DRUTVO RAUNOVODSKIH IN FINANNIH DELAVCEV PTUJ-ORMO. Drutvo ima danes svoj sede na Ptuju v Jadranski ulici.  

Postopno uvajanje veje gospodarske samostojnosti podjetij po prehodu od centralno planskega na plansko-trni koncept gospodarstva je zahtevalo drugane poslovne instrumente za vodenje, razviteje metode financiranja poslovanja podjetij, predvsem pa sodobneji, k notranjim uporabnikom naravnano raunovodstvo in informacijski sistem.

Med knjigovodji je ob ustanovitvi vladalo veliko navduenje, saj smo v novo ustanovljenem drutvu poleg svoje stanovske organizacije videli tudi monost organiziranega izobraevanja in izpopolnjevanja v stroki. Drutvo knjigovodij Ptuj je bilo iniciator ustanovitve Ekonomske srednje ole za odrasle v Ptuju v kateri si je veina starejega raunovodskega kadra pridobila osnovno znanje za svoj poklic. Mnogim je bila ta ola podlaga za nadaljnji tudij.

Drutvo je v letu 1998 praznovalo 40. obletnico svojega bogatega delovanja. Tudi ob vsakem predhodnem 10 letnem jubileju je drutvo pripravilo gradiva, ki kaejo kakovostne podatke o razvoju drutva in o delovanju organov, ki so v posameznih obdobjih vodili drutvo. 

© 2005 Aries-IT d.o.o. All rights reserved.
Design by Aries-IT d.o.o.