Nastavitve piškotkov
Domača stran
Domača stran Kontakti Povezave Forum
Aktualno

Vabimo vas na:

DDV praktikum s poudarkom na spremembah od 1. 7. 2013 dalje

v ponedeljek,17. junija 2013, ob 9.00 uri

v dvorani Narodnega doma v Ptuju, Jadranska ul. 13

DDV praktikum s poudarkom na spremembah od 1. 7. 2013 dalje

Prijava na seminar Natisni vabilo

DRUTVO RAUNOVODSKIH IN FINANNIH DELAVCEV
PTUJ – ORMO
Jadranska ulica 1, 2250 PTUJ


Vabi na posvet
»DDV praktikum s poudarkom na spremembah od 1. 7. 2013 dalje«


Posvet bo v ponedeljek, 17. junija 2013, ob 9.00 uri, v prostorih Narodnega doma v Ptuju,
Jadranska ul. 13
.


Vsebina:
• Predlogi doloil novega pravilnika o izvajanju ZDDV-1: kaj bo novega?
• Prehod na nove stopnje DDV s 1.7.2013 (podlaga v Zakonu o izvrevanju prorauna RS
za leti 2013 in 2014),
• Izdaja dobropisov za blago dobavljeno pred 1.7.2013
• Predrauni in delna plaila blaga, ki bo dobavljeno po 1.7.2013
• Prejeti rauni za storitve in blago iz tujine pred in po 1.7.2013, prejeti rauni po 76 a lenu
ZDDV-1 pred in po 1.7.2013 (vidik spremenjenih davnih stopenj)
• Vstop Hrvake v EU ter spremembe na podroju DDV (nova evidentiranja
in denarni tokovi, vraila DDV hrvakim fizinim osebam ob iznosu blaga
iz Slovenije, zakljuevanje carinskih postopkov, obdavitev prevoza blaga na Hrvako po
1.7.2013, mali in redni davni zavezanci na Hrvakem)
• Na praktien nain o terminih v sistemu DDV: obdavljiv dogodek, neobdavljiv
dogodek, obveznost obrauna DDV, posebnosti ko gre za promet v Sloveniji, v EU, v
tretjih dravah,
• Pomen meje za vkljuitev v sistem DDV, davne posledice prehoda v oproen promet za
zavezance z nad 25.000 in pod 50.000 EUR prometa (prehod v oproen promet)
• Splona in posebna pravila glede trenutka odbitka DDV, s posebnostmi pri pridobitvi
blaga v EU, uvozu, prejem storitev po 76 a lenu ZDDV-1
• Prejem rauna od osebe, ki ni identificirana za DDV (iz Slovenije), prejem rauna od
osebe, ki nima ID tevilke svoje drave
• Splona in posebna pravila pri obdavitvi storitev ,
• Oproen ali obdaven promet nepreminin, novosti v letu 2013 glede obdavitve
stavbnih zemlji,
• Praktini izrauni popravka odbitka vstopnega DDV (zaradi sprememb pogojev,
merodajnih pri odbitku DDV)
• Praktini primeri glede doloitve pravice do odbitka vstopnega DDV (dejanski podatki ali
odbitni dele),
• Prijava davnega zavezanca v sistem plaane realizacije, kako merimo mejni promet ter
posledice, e imamo povezane osebe.
• Praktina izvedba popravka raunov na podlagi davnih odlob
• Pravila pri sestavitvi raunov, pazljivost pri E-raunih, pravilno navajanje klavzul na
raunih
• Tekoa DDV problematika in vpraanja udeleencev (seveda tudi med izvajanjem),
DDV OD 1. 7. 2013


SEMINAR je namenjen raunovodjem in knjigovodjem, zaposlenih pri pravnih osebah,
samostojnih podjetnikih, zaposlenim v raunovodskih servisih, poslovodjem, komercialistom in
pravnikom, ki sklepajo gospodarske posle/pogodbe.


Udeleenci lahko predasno posredujete svoja vpraanja na mail:


Posvet bo izvedel priznani strokovnjak z bogatimi izkunjami, mag. Dejan Petkovi.


Kotizacija za udelebo na posvetu znaa 130,00 EUR za drugo osebo iste pravne osebe pa
80,00 €. V ceno je vkljueno tudi gradivo, prigrizek in napitek.
Kotizacijo nakaite na TRR t.: 02150-0018264123 sklic 02-vaa ID tevilka. Dokazilo o
plailu se predloi pred prietkom seminarja, lahko pa udelebo na posvet po predhodni
prijavi plaate tudi z gotovino pred zaetkom posvetovanja.
Prosimo Vas, da priloeno prijavo izpolnite z natannimi podatki in jo obvezno poljete po
poti, fax-u t. (02) 771-69-21 ali el. poti drfd@drutvo-drf.si do vkljuno petka, 14. 6. 2013.


Predsednica DRFD Ptuj-Ormo
Refija Omerovi l.r.

 

© 2005 Aries-IT d.o.o. All rights reserved.
Design by Aries-IT d.o.o.