Nastavitve piškotkov
Domača stran
Domača stran Kontakti Povezave Forum
Aktualno

Vabimo vas na:

DDV praktikum s poudarkom na spremembah od 1. 7. 2013 dalje

v ponedeljek,17. junija 2013, ob 9.00 uri

v dvorani Narodnega doma v Ptuju, Jadranska ul. 13

Praktična uporaba novih slovenskih računovodskih standardov in njihov davčni vidik

Prijava na seminar    Natisni vabilo

Drutvo raunovodskih in finannih delavcev Ptuj-Ormo ,Jadranska ulica 1, 2250 PTUJ

Vabi na seminar

PRAKTINA UPORABA NOVIH SLOVENSKIH RAUNOVODSKIH STANDARDOV IN NJIHOV DAVNI VIDIKSeminar bo v torek 05.12.2006 ob 9. uri v Narodnem domu na Ptuju, Jadranska ulica 13.

Vsebina seminarja bo zajemala predvsem praktine primere knjienja po novih Slovenskih raunovodskih standardih in njihov davni vidik

  • obravnava sprememb in prilagoditev raunovodske usmeritve podjetij
  • dolobe spremenjenega Zakona o gospodarskih drubah, ki se nanaajo na raunovodenje
  • kaj prinaajo spremembe  Slovenskih raunovodskih standardov - po posameznem standardu
  • spremembe, ki jih je prinesel nov kontni plan
  • praktini primeri knjienja in njihov davni vidik (opredmetena osnovna sredstva in   neopredmetena sredstva in dolgorone aktivne asovne razmejitve, finanne nalobe, zaloge,   stroki amortizacije)
  • praktini primeri izrauna in njihov davni vidik (nalobene nepreminine, dolgoroni dolgovi, terjatve)
  • praktini prikaz knjienja

Seminar bo vodila Alenka Krkovi, univ.dipl.ekonomistka, preizkuena davnica, z dolgoletnimi praktinimi izkunjami s podroja raunovodstva in financ.

Kotizacija za posvetovanje, znaa za udeleenca nelana DRFD Ptuj-Ormo 24.000,00 SIT z vkljuenim DDV. Kotizacija za udeleenca posvetovanja lana DRFD Ptuj-Ormo  znaa 18.000,00 SIT, za drugega udeleenca iz iste pravne osebe ali s.p. in je lan DRFD Ptuj-Ormo znaa 12.000,00 SIT. Kotizacijo  nakaite na TR Drutva raunovodskih in finannih delavcev Ptuj-Ormo tev. 02150-0018264123 s sklicem 4-vaa identifikacijska tevilka za DDV. V kotizaciji je zajeto tudi gradivo. Kotizacijo lahko plaate tudi z  gotovino pred prietkom posvetovanja. Dokazilo o plailu je potrebno predloiti ob prihodu na posvetovanje.

Prosimo, da obvezno izpolnite priloeno prijavo z natannimi podatki in jo poljete po poti ali fax-u 02 771 69 21 do vkljuno petka 01.12.2006, zaradi zagotovitve ustreznega  prostora (informacije tudi po tel:. 02 771 69 21).

Priporoamo Vam, da se zaradi pomembnosti teme posvetovanja udeleite, saj je prehod na nove Slovenske raunovodske standarde, njihova uporaba v letu 2006 ter vpliv na davni vidik izredno pomemben.

Ptuj, 23.11.2006                                                                              

Predsednica DRFD Ptuj-Ormo                                                

Majda Lukner univ.dipl.oec.l.r.

© 2005 Aries-IT d.o.o. All rights reserved.
Design by Aries-IT d.o.o.