Nastavitve piškotkov
Domača stran
Domača stran Kontakti Povezave Forum
Aktualno

Vabimo vas na:

DDV praktikum s poudarkom na spremembah od 1. 7. 2013 dalje

v ponedeljek,17. junija 2013, ob 9.00 uri

v dvorani Narodnega doma v Ptuju, Jadranska ul. 13

Vabilo na posvet društva februar 2016
DRUTVO RAUNOVODSKIH IN FINANNIH DELAVCEV
PTUJ – ORMO
Jadranska ulica 1, 2250 PTUJ

Vabi na posvet
»SESTAVA LETNEGA POROILA IN OBRAUN DDPO ZA LETO
2015, NOVI SRS TER PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
V LETU 2016«

Posvet bo v petek, dne 5. 2. 2016, ob 9.00 uri,
v prostorih Narodnega doma v Ptuju, Jadranska ul. 13.

Program posveta:

1. Sestavitev letnega poroila za 2015
 • Zavezanci za sestavitev letnega poroila
 • Obseg poroanja po velikostnih razredih
 • Roki za poroanje
 • Poudarki pri merjenju postavk bilance stanja
 • Poudarki pri merjenju postavk izkaza poslovnega izida
2. Prehod na uporabo SRS 2016
 • Zaetek uporabe SRS 2016 in nova pravila merjenja ter vrednotenja
 • Prehod na SRS 2016 pri opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih osnovnih
  sredstvih, finannih nalobah in kapitalu
 • Prehod na SRS 2016 pri organizacijah, ki niso drube
3. Obraun DDPO za leto 2015
 • Davni zavezanci normiranci
 • Davna obravnava prevrednotenja razlinih vrst sredstev
 • Vpliv prisilne poravnave in steaja na davno osnovno
 • Davne olajave v letu 2015
 • Obresti med povezanimi osebami
 • Rezervacije
4. Prispevki za socialno varnost v letu 2016
 • Prispevki od pla in od poslovodij lastnikov ter od samozaposlenih
 • Prispevki v postranski dejavnosti
 • Prispevki od dohodkov iz zaasnega in obasnega dela upokojencev
 • Delo upokojencev po spremembah ZPIZ-2
 • Ugodnosti pri plaevanju prispevkov
Za obravnavano vsebino bo pripravljeno tudi pisno gradivo.

Posvet je namenjen raunovodjem, revizorjem, knjigovodjem in drugim finannim delavcem.

Posvet bo izvedel dr. Matja Prusnik, predavatelj Zveze raunovodij, finannikov in revizorjev
Slovenije.

Kotizacija za udelebo na posvetu z gradivom, prigrizkom in napitkom znaa 130,00 EUR. Za
vsakega naslednjega udeleenca iz iste pravne osebe ali podjetnika znaa 70,00 EUR. DRFD Ptuj-
Ormo ni zavezanec za DDV.

Kotizacijo nakaite na TRR t.: 02150-0018264123 sklic 02-vaa ID tevilka. Dokazilo o plailu se
predloi pred prietkom seminarja, lahko pa udelebo na posvet po predhodni prijavi plaate tudi z
gotovino pred zaetkom posvetovanja.
Prosimo Vas, da priloeno prijavo izpolnite z natannimi podatki in jo obvezno poljete po poti, fax-u

 Predsednica DRFD Ptuj-Ormo
 
© 2005 Aries-IT d.o.o. All rights reserved.
Design by Aries-IT d.o.o.