Nastavitve piškotkov
Domača stran
Domača stran Kontakti Povezave Forum
Aktualno

Vabimo vas na:

DDV praktikum s poudarkom na spremembah od 1. 7. 2013 dalje

v ponedeljek,17. junija 2013, ob 9.00 uri

v dvorani Narodnega doma v Ptuju, Jadranska ul. 13

Delavnica Predlog sprememb zakona o dohodnini o zakona od dohodkov pravnih oseb

                                                         Prijava na seminar    Natisni vabilo

Drutvo raunovodskih in finannih delavcev Ptuj-Ormo

Jadranska ulica 1, 2250 Ormo

Vabi na strokovno delavnico

PREDLOG SPREMEMB  IN NAJBOLJ AKTUALNA VPRAANJA  S  PODROJA ZAKONA O DOHODNINI (ZDoh-1) IN ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-1),

ki bo v etrtek, 12. januarja 2006, ob 9.30 uri v mali dvorani Narodnega doma vPtuju, Jadranska ulica 13.

V s e b i n a   s t r o k o v n e   d e l a v n i c e :

I.  s podroja davka od dohodkov pravnih oseb

 • davna osnova

  • izvzemanje poslovnih prihodkov iz obdavitve in predvidene spremembe, 

  • davno nepriznani odhodki in predvidene spremembe, 

  • odloeno  davno priznavanje odhodkov iz prevrednotenja, popravkov vrednotenja terjatev ; 

  • predvidene spremembe pri izkazovanju strokov amortizacije v povezavi z davno priznanimi odhodki; 

 • posebnosti obdavitve obresti v razmerjih med povezanimi osebami ter v razmerjih z zaposlenimi in lastniki; 
 • davni odtegljaji,
 • davne olajave, veljavne v letu 2005 in predvidene spremembe

II.   s podroja obdavitve dohodkov fizinih oseb – dohodnine

 • obdavitev dividend in dividendam podobnih dohodkov, ter drugih dohodkov iz premoenja  in predvidene spremembe
 • nevrnjeno posojilo kot boniteta lastnika
 • obdavite kapitalskih dobikov in predvidene spremembe
 • bonitete in predvidene spremembe
 • poseben poudarek: poroanje DURS o dohodkih; konkretizacija, po pravilniku, ki naj bi bil objavljen do datuma izvedbe delavnice
 • davni obrauni samostojnih podjetnikov in predvidene spremembe, e bo objavljen obrazec obrauna

III.  spremembe davnega postopka 

 • podane bodo  tiste spremembe, pomembne za raunovodske servise ob oddaji letnega poroila 

   

Delavnico bo vodila davna svetovalka ga. Simona travs, univ.dipl.pravnica.

Kotizacija za delavnico znaa 18.000,00 SIT z vkljuenim DDV in z gradivom. Kotizacijo nakaite na TRR tev. 02150-0018264123, sklic 01-vaa ID tevilka ali z gotovino pred zaetkom delavnice. 

Prosimo Vas, da prijavnico izpolnite z natannimi podatki in jo poljete po poti, faxu 771 69 21, po el. poti ali preko spletnega obrazca do vkljuno srede 11.1.2006

 

 

© 2005 Aries-IT d.o.o. All rights reserved.
Design by Aries-IT d.o.o.